Zwarte Kat, sieraden en meer...   
Nederlands 
  Home
 
Producten
  zilveren hangers
  magische voorwerpen
  huis beschermers
  ringen
  hangers
  wierook
  overig
  oor sieraden
  kaarten
 
Extra
  algemene voorwaarden
  betalingswijze - bezorgen
  contact
  K.v.K.

 

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zwarte Kat zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Zwarte Kat in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

1.2. Zwarte Kat garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zwarte Kat worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zwarte Kat ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Acceptatie van bestellingen.

2.1. Zwarte Kat is gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een volledige of door Zwarte Kat bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.

Artikel 3. Levering

3.1. Zwarte Kat zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

3.2. De wijze van vervoer wordt door Zwarte Kat bepaald. De klant betaalt de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De toepasselijke verzendkosten staan op de website vermeld.Artikel 4. Betalingsvoorwaarden.

4.1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald.

4.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Zwarte Kat aangegeven, te worden betaald.

4.3. Indien een verschuldigd bedrag niet op de overeengekomen termijn is betaald, wordt het gehele uitstaande bedrag onmiddellijk in rechte opeisbaar. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt.

4.4. De verpakkings en porto kosten bedragen 1,50 per bestelling, deze staan niet op de nota vermeld.


Artikel 5. Persoonregistratie.

5.1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Zwarte Kat.

5.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

5.3. Zwarte Kat verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

6.1. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

6.2. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alkmaar, 17 december 2006
 

 
  Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen